Deklaracja dostępności

Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-04-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona dostosowana jest do wymagań WCAG 2.1 i posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte i zielone litery),
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • klawisz „Tab” – umożliwia poruszanie się po kolejnych elementach strony
 • nawigację klawiaturą
 • czytanie zawartości strony przez lektora
 • podświetlenie linków
 • powiększanie wskaźnika myszy (kursora)
 • zwiększanie odstępów miedzy znakami

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • zdjęcia nie posiadaj a opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-04-23
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Bartosz Róg.
 • E-mail: biblioteka@slawno.pl
 • Telefon: 515 391 377

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie
 • Adres: Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie
  ul. Rapackiego 16 a
  76 – 100 Sławno
 • E-mail: biblioteka@slawno.pl
 • Telefon: 598107677

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie mieści się przy ul. Rapackiego 16a w Sławnie i nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Osoby te obsługiwane są w trybie indywidualnym, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym bądź elektronicznym.

Koordynator do spraw dostępności

Bartosz Róg

tel. 59 810 76 77

e-mail: bartoszrog@gmail.com

Facebook