Regulamin monitoringu

Zarządzenie Nr 16/2023

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie

z dnia 9 listopada 2023 r.

w sprawie funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Bibliotece, filii oraz świetlicy „Przystanek Kultura”

Na podstawie art. 207 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16, Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie § 7 pkt.1, art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) oraz w zgodzie z art. 6 ust. 1 lit. d i f RODO Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04

zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadza się Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sławnie, filii i świetlicy „Przystanek Kultury”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 16/2023 r.

Dyrektora MBP w Sławnie z dnia 9.11.2023 r.

Regulamin

funkcjonowania monitoringu wizyjnego

w Miejskiej Bibliotece Publicznej, filii oraz świetlicy „Przystanek Kultury”

§ 1

Regulamin określa cel i zasady funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego, miejsca instalacji kamer systemu, reguły rejestracji i przechowywania zapisu z kamer, sposób ich zabezpieczenia oraz tryb udostępniania danych z zapisu z kamer. 

§ 2

Celem monitoringu wizyjnego jest:

1)    zapewnienie porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie,

2)    ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa,

3)    ochrona mienia.

§ 3

Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Miejska Biblioteka Publiczna . 

§ 4

1. System monitoringu wizyjnego obejmuje obiekty filii Biblioteki oraz świetlicy „Przystanek Kultura” położone przy ul. Kossaka 29 oraz teren wokół nich.

2. Monitoring wizyjny nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni pracowników, stołówki,  pomieszczeń socjalnych.

3. System monitoringu wizyjnego składa się z:

1)    kamer rejestrujących obraz,

2)    urządzenia rejestrującego i zapisującego obraz na nośniku fizycznym,

3)    stacji monitorowania umożliwiającej podgląd rejestrowanego obrazu.

4. Urządzenie rejestrujące oraz stacja monitorowania znajdują się w pomieszczeniach budynku filii Biblioteki.

5. Monitoring funkcjonuje całodobowo.

6. Rejestracji podlega obraz z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.

7. Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do trzech miesięcy, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

§ 5

1. Informacja o funkcjonowaniu monitoringu wizyjnego podawana jest poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach do budynków.

2. Na tablicy ogłoszeń, na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki w zakładce Ochrona Danych Osobowych zamieszcza się następującą klauzulę:

„Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi monitoring wizyjny budynku filii i świetlicy „Przystanek Kultura”, oraz terenu wokół niego w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na monitorowanym terenie, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej oraz ochrony mienia. Podstawę prawną wprowadzenia monitoringu stanowią art. 207 § 2 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy Dz.U.2018.917 t.j. z dnia 2018.05.16, art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24) oraz art. 6 ust. 1 lit. d i f  RODO Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04.

Administratorem systemu monitoringu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie, ul. Rapackiego 16A, 76-100 Sławno. 

Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych jest możliwy pod ww. adresem lub przez e-mail: iod@slawno.pl.

Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres do 3 miesięcy. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie ograny uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Regulamin monitoringu dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiej Biblioteki Publicznej.

§ 6

Dostęp do obrazu i zapisu monitoringu mają: administrator systemów informatycznych Biblioteki, Dyrektor, Inspektor Ochrony Danych oraz nadto pracownicy przedsiębiorstw świadczących usługi ochrony osób i mienia oraz świadczących usługi konserwacji urządzeń monitorujących na podstawie umowy powierzenia zawartej z Biblioteki. Osoby te zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa w zakresie danych osobowych.

§ 7

1. Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.

2. Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku za zgodą Dyrektora Biblioteki.

3. Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do dyrektora z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

4. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania uprawnionym organom, np. Policji, sądom itp. W przypadku bezczynności uprawnionych organów kopia jest niszczona po upływie sześciu miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

5. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest za pokwitowaniem.

6. Kopie zapisu z monitoringu podlegają zaewidencjonowaniu w rejestrze obejmującym następujące informacje:

1)    numer porządkowy kopii,

2)    okres, którego dotyczy nagranie,

3)    źródło nagrania, np. kamera nr …….,

4)    datę wykonania kopii,

5)    dane i podpis osoby, która sporządziła kopię,

6)    w przypadku wydania kopii – dane organu, któremu udostępniono zapis,

7)    w przypadku zniszczenia kopii – datę zniszczenia i podpis osoby, która kopię zniszczyła.

§ 8

Regulamin zamieszcza się na stronie BIP Biblioteki w zakładce „Ochrona Danych Osobowych”.

Sławno, 9 listopada 2023 r.

Hanna Dobak

Dyrektor 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie

Facebook