O nas

Na podstawie Dekretu z dnia 17 kwietnia 1946 roku o bibliotekach i opiece nad zbiorami bibliotecznymi już we wrześniu 1946 roku staraniem Wydziału Powiatowego Inspektoratu Szkolnego i Komisji Oświatowej przystąpiono do organizacji pierwszej biblioteki publicznej na terenie powiatu sławieńskiego. Biblioteka Powiatowa w Sławnie otrzymała pomieszczenie w lokalu Powiatowego Domu Kultury, zaś pierwszym bibliotekarzem został mianowany Edmund Plank — nauczyciel ze Sławska. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przeznaczono fundusze na zakup 388 woluminów ( pochodzących z prywatnej biblioteki mieszczącej się; przy obecnej ulicy Jedności Narodowej). Kolejne tomy w ilości 500 przekazano do sławieńskiej placówki przez Biblioteką Wojewódzka w Szczecinie. Oficjalne otwarcie sławieńskiej biblioteki nastąpiło w listopadzie 1946 roku. W tym okresie trudno było o polska książkę, z kolei rozwijające się; czytelnictwo — „głód polskiej książki”, a zarazem umacnianie polskości na nowych obszarach Polski ,,wymusiło” zatrudnianie na stale bibliotekarza. Została nim w marcu 1947 roku Maria Plank, (tę funkcję będzie pełnić do 1955 roku). Bibliotekarka nawiązała współpracę z wydawnictwem”Czytelnik”, które wypożyczało gotowe komplety książek (około 150 tomów) stanowiły one tzw. księgozbiór wymienny. W tym samym okresie sławieńska biblioteka przystąpiła do organizacji 4 gminnych punktów : Wrześnica, Kowalewice, Polanów oraz Naćmierz. Już w grudniu 1947 roku zorganizowano przy Powiatowej Bibliotece wypożyczalnię miejską oraz utworzono Powiatowy Komitet Biblioteczny, którym kierował P. Wacław Badower. U schyłku 1948 roku nastąpiło oddzielenie i przeniesienie biblioteki publicznej do pomieszczeń przy ulicy Matejki. Miejska wypożyczalnia dysponowała 300 tomami, a jej kierowanie powierzono P. Zofii Górskiej. Już w 1951 roku placówka kultury pod nazwą Biblioteka Miejska zostaje przeniesiona do czterech pomieszczeń w budynku Powiatowego Domu Kultury. W 1949 roku Powiatowa Biblioteka Publiczna otrzymała nową siedzibę przy ulicy l Pułku Ułanów 18. Na koniec 1949 roku księgozbiór liczył 4485 tomów, a Miejskiej Biblioteki — 1500 tomów, zaś czytelników było 420. W 1955 roku nastąpiło połączenie Biblioteki Miejskiej i Powiatowej w jedną jednostkę o nazwie Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie z siedziba przy ulicy I Pułku Ułanów 18, która działała do 1975 roku — czyli do likwidacji powiatów. Kierownictwem połączonej placówki został P. Romuald Nijak, który pełnił swą funkcje do 1985 roku (z „małą” przerwą na początku lat 70 — tych kiedy to kierował biblioteką P. Kazimierz Jaracz). Lata 60 — te przynoszą rozwój bibliotekarstwa na ziemi slawieńskiej. W Sławnie została otwarta czytelnia książek i czasopism. Placówka liczy już 27 579 tomów i 2144 czytelników oraz zanotowała 45 449 wypożyczeń (1965 rok). By stworzyć odpowiednie warunki dla dalszego rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. W 1976 roku w lokalu Spółdzielni Mieszkaniowej „Wybrzeże” przy ulicy Powstańców Warszawskich utworzono Filię dla Dzieci i Młodzieży. Z ogólnego księgozbioru MBP wyłączono 2500 egzemplarzy książek z zakresu literatury pięknej i popularnonaukowej. Od razu przystąpiono do uzupełniania księgozbioru z literatury dziecięcej. Kierowanie placówką powierzono P. Teresie Włodarczyk i pełniła tę rolę do końca 1991 roku, aż do chwili przejścia na emeryturę. Aby społeczeństwo miasta miało zapewniony łatwy dostęp do książki w 1983 roku otwarta została Filia Osiedlowa mieszcząca się przy ulicy Moniuszki 1 (dziś Filia mieści się przy ulicy Kossaka 31/2). Filia gromadzi literaturę piękną dla dzieci i osób dorosłych oraz literaturę z innych działów. Kierownikiem placówki została mianowana P. Jolanta Karaban, dotychczasowy pracownik Fili dziecięcej. Pod koniec lat 80 — tych (1988r.) rozpoczął się remont (adaptacja) starego magazynu na potrzeby nowej biblioteki, praca została zakończona w 1991 roku. Od 2 stycznia 1992 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie ma swoją siedzibę w trzypiętrowym budynku przy ulicy Rapackiego 16 A. Powierzchnia użytkowa wynosi 420 m2. Mieści się tu wypożyczalnia książek dla dorosłych, czytelnia książek i czasopism oraz przeniesiona z ulicy Powstańców Warszawskich Filia dla Dzieci i czytelnia multimedialna. Od tego dnia Filia weszła w skład MBP i występuje jako Oddział Dla Dzieci i Młodzieży. Z kolei od kwietnia tegoż roku następuje administracyjne rozdzielenie miasta i gminy Sławno. W wyniku tego Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie przekazuje pod opiekę gminy wiejskiej Sławna dwie placówki biblioteczne: Wrześnica i Żukowo. Od 1988 roku sławieńską placówką kieruje P. Elżbieta Kosińska — Róg. Lata 90 — te to rozwój sławieńskiej biblioteki publicznej. Od 1995 roku MBP staje się wydawca lokalnego pisma „W SŁAWNIE” poświęconego sprawom i życiu mieszkańców Sławna. Nawiązano również współpracę z Kancelarią Prezydenta RP — ministrem Barbarą Labudą kierującą Ogólnopolską Akcja Antynarkotykową „Wakacje bez narkotyków”. Rok 1996 to początek nowej ery w bibliotece — zostały zakupione dwa nowe komputery wraz z oprogramowaniem oraz drukarką i skaner. Rozpoczęły się pierwsze prace nad tworzeniem katalogu komputerowego w programie MAK. Także w tym roku MBP była miejscem szkolenia bibliotekarzy szkolnych z terenu miasta i gminy Sławno. Tematem spotkania były „Regionalia w Bibliotece”. Fundacja Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej w dowód uznania osiągnięć edukacyjnych wyróżniła MBP w Sławnie i jako jedna z nielicznych otrzymała w nagrodę Księgę Dziesięciolecia Polski Niepodległej 1989 — 1999 (2001 rok). Na skutek nowego podziału administracyjnego państwa w 1999 roku Sławno znalazło się w granicach województwa zachodniopomorskiego, jest siedzibą Starosty Sławieńskiego. Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządom Powiatu Sławieńskiego i Zarządom Miasta Sławno od 31 października 2002 roku MBP w Sławnie pełni role powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu sławieńskiego. Opieką otoczono 14 placówek bibliotecznych w powiecie. Przy MBP działała Kolo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, które objęło swoim działaniem placówki w mieście i na terenie powiatu. W kwietniu 2003 roku MBP została podłączona do światowych zasobów informacyjnych, czyli do Internetu — posiada własny adres emaliowy. Uruchomiono także Punkt Informacji Europejskiej — pierwszy w Sławnie. Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie to nic tylko wypożyczalnia książek i czasopism. Jest także miejscem spotkań autorskich, ciekawych imprez, spotkań z interesującymi ludźmi. Już od początku swojej działalności gościła w swych podwojach znanych w całym kraju pisarzy ziemi koszalińskiej i słupskiej: Leszka Bakułę, Zygmunta Flisa, Janusza Dabrowę — Januszewskiego, Czesława Kuriatę, Andrzeja Turczyhskiego, Martę Aluchnę — Emelianow, Zbigniewa Kiwkę, Jana Wanago, Andrzeja Żoka oraz w okresie późniejszym — Krzysztofa Petka, Zdzisława Domolewskiego. Jest organizatorem wielu ciekawych wystaw, o których pisze lokalna prasa. Była min. współorganizatorem powiatowego konkursu plastycznego i literackiego pod wspólnym tytułem „Mój Europejski Partner”, zorganizowanym z okazji akcesji Polski w struktury Unii Europejskiej. Konkursy cieszyły się zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. MBP w Sławnie zawsze włącza się czynnie w ogólnokrajowe akcji popularyzujące książkę i czytelnictwo np. akcja „Cala Polska Czyta Dzieciom”, Rok Gombrowicza, Rok Rodziny, Europejski Rok Wychowania poprzez Sport. Sławieńska placówka gromadzi i opracowuje księgozbiór regionalny, dżs (dokumenty życia społecznego) oraz kartoteki poświęcone powiatowi sławieńskiemu. MBP to również stała siedziba związków i organizacji kombatanckich takich jak: Związek Inwalidów Wojennych, Światowy Związek Armii Krajowej. Współpracuje z różnymi stowarzyszeniami i instytucjami publicznymi np. Stowarzyszenie „Akson”, Policja, Państwowa Szkoła Muzyczna — filia w Sławnie.

Za zasługi na rzecz bibliotekarstwa i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich biblioteka w 2007 roku otrzymała szczególne wyróżnienie „MEDAL W DOWÓD UZNANIA” oraz  ZŁOTĄ HONOROWĄ ODZNAKĘ GRYFA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. Celem na przyszłość Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie jest stworzenie biblioteki publicznej jako lokalnego centrum informacji o mieście, powiecie, regionie, Polsce i świecie.

W pracy wykorzystano :

  1. Dzieje Sławna, red. J. Lindmajer, Słupsk, 1994 V
  2. Kroniki Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sławnie
  3. Kroniki Filii Dzieci i Młodzieży MBP w Sławnie
  4. Kroniki MBP w Sławnie
Facebook