RODO

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej.

1. Administrator danych osobowych

My, Miejska Biblioteka Publiczna w Sławnie, ul. Rapackiego 16a, 76 – 100 Sławno, jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator danych wyznaczył‚ Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: iod@slawno.pl lub pisemnie na adres Biblioteki.

3. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane

*    w celu kontaktu z Tobą jako czytelnikiem Biblioteki na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO[1]);

*    w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

*    w celu realizacji działań statutowych Biblioteki zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach Dz.U.2018.574 t.j. z dnia 2018.03.19, ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

*    w celu publikacji na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, materiałach promocyjnych związanych z działalnością Biblioteki na podstawie Twojej zgody w zgodzie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U.2018.1191 t.j. z dnia 2018.06.21) (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4. Odbiorcy danych

Możliwymi odbiorcami danych są też instytucje upoważnione odrębnymi przepisami prawa.

5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski / UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

6. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z usług Biblioteki, a po tym okresie przez 5 lat w celu odnowienia przez Czytelnika możliwości korzystania z usług Biblioteki oraz dla celów i przez czas w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

7.   Twoje prawa:

Przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych

c) prawo do usunięcia danych (dotyczy danych, na które była udzielona zgoda).

Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

f) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: iod@slawno.pl, zadzwoń pod numer: 59 810 00 66. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

8. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest wymagane ze względu na  konieczność dopełnienia obowiązków administratora względem prawa oraz w związku ze zgodami na przetwarzanie danych w celu realizacji świadczeń opisanych w formularzach zgody.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

Facebook